Surrealism ศิลปะที่อยู่เหนือความเป็นจริง

ศิลปะแนว Surrealism มีความคิดว่าจิตใต้สำนึกนั้นคือหนทางของงานศิลปะ ถือว่าเป็นขบวนการทางศิลปะอย่างหนึ่ง จิตใต้สำนึกที่ถูกเก็บอยู่ภายในนั้นสามารถนำมาทำเป็นงานศิลปะได้  พวกเขาปฏิเสธความเป็นเหตุเป็นผลและกฎเกณฑ์ต่างๆ ให้ความสำคัญกับจินตนาการและความฝัน สนใจสิ่งที่เป็นปมในใจที่ถูกปิดกั้น เช่น เรื่องของความรุนแรง เพศ แรงปรารถนา ตัวอย่างเช่น ผลงาน Sleeping Venus ของ Paul Delvaux ในปี 1944  ที่เป็นภาพสตรีเปลือยกายท่ามกลางทิวทัศน์และสถาปัตยกรรมที่แปลกตา เป็นภาพกึ่งฝันกึ่งจริง ให้ความงามควบคู่ไปกับความน่ากลัว สตรีในภาพเป็นสัญลักษณ์แห่งกามารมณ์ ซึ่งการวาดภาพสตรีเปลือยกายนั้นสื่อถึงแรงปรารถนาของศิลปิน รวมถึงภาพนี้มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงของสงครามด้วย

          Surrealism คือกระบวนการความเคลื่อนไหวทางศิลปะในคริสต์ศตวรรษที่ 1924 จนถึงสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2  จุดกำเนิดของ Surrealism อยู่ในประเทศฝรั่งเศส โดยเป็นผลมาจากสงครามโลกครั้งที่ 1 ทำให้ผู้คนในยุโรปอพยพจากชนบทเข้าสู่เมือง นำไปสู่ปัญหาความยากจน ปัญหาสังคม การเมืองและเศรษฐกิจปะทุ ทำให้ชนชั้นกลางระดับนายทุนฝ่ายขวาที่เป็นปฏิปักษ์กับฝ่ายซ้าย สังคมนิยมหันไปสนับสนุนฟาสซิสต์ที่เป็นพวกเผด็จการชาตินิยม  ซึ่งทำให้ Andre Breton ได้พบกับ Tristan Tzara ผู้ก่อตั้ง DADA ที่ได้ย้ายจากซูริคมาปารีส โดย Breton พบว่าตัวเขากับ DADA มีอะไรที่ตรงกันจึงสมัครเข้ากลุ่ม DADA  เป็นเวลาสองปีที่เขาได้ทำกิจกรรมกับ DADA ต่อมา Breton ได้ขัดแย้งกับ Tzara เขาจึงลาออกจาก DADA และได้ออกแถลงการณ์ฉบับแรกของ Surrealism (manifesto of Surrealism) ในปี ค.ศ.1924 โดยเนื้อหามีลักษณะที่มุ่งทำลายระเบียบกฎเกณฑ์ของโลกภายนอกที่เป็นอยู่ ซึ่งทำให้มนุษย์อยู่ในสภาพน่าสมเพช ไร้พลังและไร้เสรีภาพ ขณะเดียวกันพวกเขาต้องการสร้างโลก และความเป็นจริงใหม่ เพื่อให้มนุษย์ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า มีเสรีภาพสมบูรณ์  ศิลปินควรหาทางเข้าไปในความฝันของตนและสร้างเป็นงานศิลปะ แนวคิดสำคัญของกลุ่มคือ การปลดปล่อยพลังสร้างสรรค์และแรงปรารถนาของจิตไร้สำนึก โดยนำแนวคิดพื้นฐานมาจากทฤษฏีจิตวิเคราะห์ของ Sigmund Freud โดยทฤษฎีใหม่ดังกล่าวนั้นได้รับการต่อต้านเป็นอย่างมากจากคนฝรั่งเศส แต่พวก Surrealism กลับยกย่องและชื่นชม

          แนวทางหลักของทัศนศิลป์ในลัทธิ Surrealism มี 2 แนวทางคือ แนวคิดแรก ศิลปินกลุ่มนี้สนใจการสร้างงานโดยวิธี Automatism เป็นการระงับจิตสำนึก และปลดปล่อยจิตสำนึกในระดับต่างกัน รูปแบบของงานที่ออกมามักมีลักษณะเป็นงานนามธรรม ซึ่งยังคงมีร่องรอยของที่มาต่างๆ และอีกแนวคิดหนึ่งคือ สร้างขึ้นโดยอาศัยกรรมวิธีการวาดภาพแบบชัดเจนแน่นอนตามหลัก ออกมาเป็นจินตภาพแปลกประหลาดที่สามารถระบุลักษณะกายภาพของรูปทรงได้